Samanadipa Forest Buddhist Monastery

Razvoj samostana v prvem letu - 2016